Zobacz inne przedmioty:

Morze Bałtyckie

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

 • Charakterystyka Morza Bałtyckiego

 • Morze Bałtyckie to najmłodsze morze Europy, śródlądowe i średniej wielkości, położone między kontynentem europejskim a Półwyspem Skandynawskim. Od wód Oceanu Atlantyckiego jest oddzielony dosyć płytkimi cieśninami duńskimi, Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund, Skagerrak, Kattegat. Jako morze wewnątrz kontynentalne, mające słabą wymianę wód z wodami oceanicznymi oraz będące zlewiskiem dla kilku rzek, sprawia, że są tutaj  notowane nieco wyższe poziomy wód, niż w cieśniach duńskich.

   

  Morze Bałtyckie ma urozmaiconą linię brzegowa, na którą składają się:

  • wyspy (m.in.: Fionia, Lolland, Bornholm, Uznam, Rugia, Zelandia, Wolin, Hiuma, Gotlandia);
  • półwyspy (Helski),
  • mierzeje (Kurońska)
  • zatoki (Botnicka, Fińska, Pomorska, Gdańska, Ryska, Kilońska, Malborska);
  • zalewy (np.:Wiślany, Szczeciński, Kuroński)

   

  Powstanie Morza Bałtyckiego ocenia się na ok. 3000 lat temu, co miało ścisły związek z lądolodem skandynawskim. Możemy wyodrębnić cztery fazy powstawania morza: bałtyckie jezioro zaporowe, morze yoldiowe, jezioro ancylusowe, morze litorynowe. Oto charakterystyka każdego etapu powstawania Bałtyku:

   

  Bałtyckie jezioro zaporowe

  Zwane lodowym. Powstawało17000-10000 lat temu. Tereny obecnego Bałtyku pokrywał wtedy lądolód, który na skutek ocieplania się klimatu cofał się. Zatrzymał się czołem na linii południowej Szwecji, Finlandii i Norwegii, w ten sposób powstało słodkie jezioro.

   

  Morze yoldiowe

  Jego nazwa pochodzi od mięczaka dominującego wówczas w wodach morza - Yoldia arctica; powstanie datujemy na ok. 9800 lat temu. Na skutek postępującego ocieplania się klimatu lądolód zaczął topnieć, zaczął się powoli cofać z lądów i wywołał izostatyczne podnoszenie się kontynentu (dosyć szybkie w Zatoce Botnickiej). Wówczas doszło do połączenia wód morza z wodami wszechoceanu, na linii obecnych jezior Wetter i Wener.

   

  Jezioro ancylusowe

  nazwa pochodzi od mięczaka Ancylus fluviatilis; powstało około 8000 lat temu na skutek dalszego cofania się lądolodu, kiedy morze yoldiowe zotsło odcięte lądami od wód wszechoceanu i powstało jezioro słodkowodne.

   

  Morze litorynowe

  Nazwa pochodzi od ślimaka Littorina littorea; jego powstanie datujemy miedzy 7000-3000 lat temu, kiedy podniósł się poziom wód oceanicznych a równocześnie obniżyła się południowa część powierzchni jeziora ancylusowego; kształtem było zbliżone do współczesnego Bałtyku. Było bardziej zasolone - około 5-6 promila i cieplejsze o około 2-3 stopni C.

   

  Morze Bałtyckie w przeszłości geologicznej zmieniało powierzchnię i kształt, aż do czasów współczesnych, jako cechy charakteryzujące ten akwen należy wymienić:

   

  • temperaturę

  Temperatura Morza Bałtyckiego zależy od pory roku, latem w południowej części akwenu woda jest cieplejsza, wynosi około 17 stopni C; w środkowej części – około 15 stopni C; W części północnej zaś jest najniższa – około 12 stopni C. Z kolei podczas zimy wody otwartego morza mają temperaturę około 2 stopni C, w strefie brzegowej – około 0 stopni C. Podczas mroźnych zim może się zdarzyć, iż częściowo wody powierzchniowe ulegają zlodzeniu (na przykład w Zatoce Botnickiej), albo też zamarza cały zbiornik morski, co miało miejsce ostatnio w zimie roku 1962/1963.

   

  • typy wybrzeży morskich

  linia brzegowa jest zróżnicowana, spotykamy zarówno:

  - wybrzeża niskie (wynurzone w rejonie Finlandii, mierzejowe  – np. Mierzeja Wiślana, wybrzeże Łotwy, Rosji)

  - wysokie (szkierowe) wybrzeża Finlandii,

  - wybrzeże fiordowo-szkierowe w Norwegii, Szwecji, Finlandii,

  - wybrzeże klifowe: wybrzeże Polski, Danii, Finlandii,

  - wybrzeże fiordowe- wybrzeże Danii.

   

  • głębokość

  Bałtyk zaliczany jest do mórz płytkich, szelfowych; średnia głębokość wód morskich wynosi 52 metry ale w zależności od położenia występują płycizny dna sięgjącego do 8-10 metrów, np.: Ławica Orla, Ławica Odrzańska, Ławica Bornholmska, jak również głębie morskie: Landsort (459 m), Alandzka (335 m), Botnicka (293 m).

   

  • zasolenie

  Zasolenie Bałtyku jest bardzo zmienne w zależności od tego czy są to wody powierzchniowe czy głębinowe,

  od położenia w strefie klimatycznej - im cieplej, tym większe parowanie i większe zasolenie, także od wymiany wód z oceanem i dostawą wód słodkich rzekami. Zasadniczo zasolenie maleje idąc z południowego-zachodu ku Zatoce Botnickiej, średnie zasolenie Morza Bałtyckiego wynosi 7 promili, ale największe jest w cieśninach duńskich (osiąga około 17 promili, co ma związek z bliskością wód oceanicznych), zaś najmniejsze w rejonie północnej części Zatoki Botnickiej - około 3 promile); Akweny Morza Bałtyckiego od największego do najmniejszego poziomu zasolenia: Kattegat, Morze Bełtów, Bałtyk Południowy, Bałtyk Środkowy, Zatoka Ryska, Zatoka Fińska, Botnik Południowy, Botnik Północny.

   

  • zjawiska lodowe na Bałtyku (utrzymywanie się pokrywy lodowej),

  Najdłużej – bo powyżej 6 miesięcy w roku lód utrzymuje się na Botniku Północnym i Botniku Południowym - czyli w północnej część morza, zaś najkrócej – około 2 miesięcy w roku na akwenie Kattegat i Morzu Bełtów.

   

  • bilans wód morskich

  Na Bałtyku wygląda następująco: dostawa wód słonych z oceanu to wielkość rzędu 430 km3, wypływy wód morskich z Bałtyku do oceanu wynoszą 920 km3, parowanie - 180 km3, opady deszczu - 200 km3, wreszcie dopływy wody słodkiej rzekami - 470 km3.

   

  • ruchy wody morskiej

  Na Bałtyku podobnie jak innych akwenach morskich zachodzą ruchy wody morskiej, które dzielimy na: prądy morskie, pływy, falowanie, dryfy. Pływy są raczej niewielkie, i tak dla przykładu w cieśninach duńskich większe, rzędu około 60 cm, zaś w zatokach najmniejsze (np. około 4 cm dla Zatoki Gdańskiej). Z kolei dryfy powstają na skutek oddziaływania wiatrów zachodnich na wybrzeża południowe morza, w wyniku czego dochodzi do powstania mierzei (np. Mierzeja Wiślana). Falowanie na Bałtyku jest niewielkie, podczas sztormów fale osiągają wysokość maksymalną  4-5 metrów, a ich długość może wynieść od  10 do 75 metrów, co utrudnia żeglugę morską. Natomiast prądy morskie na Bałtyku powstaję wskutek wlewania się słonych wód z Morza Północnego, zazwyczaj wiosną i jesienią.

   

  Dane statystyczne charakteryzujące Morze Bałtyckie:

  • powierzchnia 415, 3 tys. km2
  • średnia głębokość 52 metry
  • długość morza 1300 km
  • maksymalna głębokość morza 459 metry
  • średnie zasolenie 7 promili
  • wielkość zlewiska 1,7 mln km2.

  Z kolei jako cechy środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego należy wymienić:

  • położenie w strefie klimatów umiarkowanych; Bałtyk jest zaliczany do mórz chłodnych, część akwenu zamarza podczas zimy, dla polskiego wybrzeża zlodzenie wynosi 90 dni, na skutek małego parowania wody morskiej, co utrudniony rozwój turystyki podczas zimy;
  • morze płytkie;
  • powstania morza miało ścisły związek z lądolodem i ocieplaniem się klimatu, czego konsekwencją są liczne wyspy i głębie morskie;
  • Bałtyk to najmłodsze morze kontynentu europejskiego, stąd ruchy izostatyczne dna morskiego
  • Bałtyk to morze śródlądowe, które charakteryzuje się małymi pływami, małym falowaniem, dużym skażenie wód morskich i stosunkowo niewielkim zasoleniem;
  • występowanie prądów morskich, co powoduje wymianę wód i częściowe oczyszczanie Bałtyku, a prądy przybrzeżne niosą osady skalne, co powoduje powstawanie wybrzeży mierzejowych;
  • Bałtyk to morze burzliwe - częste sztormy, pojawia się zjawisko sejszy;
  • linia brzegowa dobrze rozwinięta, co powoduje różnorakie typy wybrzeży morskich;
  • uboga fauna i flora, na skutek dużego zanieczyszczenia wód morskich;
  • występowanie surowców morskich, przede wszystkim ropy naftowej i bursztynu;

  Cały obszar zlewiska zamieszkuje około 100 milionów ludzi, co przekłada się na zanieczyszczenie wód morskich. Państwa mające dostęp do wód Morza Bałtyckiego to: Polska, Szwecja, Dania, Niemcy, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.

   

  Zasoby mineralne Morza Bałtyckiego to przede wszystkim: ropa naftowa, gaz ziemny, bursztyn, piaski, żwiry, cyna, tytan, wolfram, tzw. konkrecje żelazowo-manganowe. Dzięki czemu  kraje mające dostęp do morza dodatkowo korzystają z bogactw dna morskiego:

  • złoża ropy naftowej i gazu ziemnego występują w strefie ekonomicznej Polski, okolice Łeby, Przylądka Rozewie - wydobywane obecnie na platformie Petrobaltic; gaz ziemny to rejon Wyspy Uznam;
  • konkrecje żelazowo-manganowe występują na głębokościach między 20-100 metrów, na południowym Bałtyku, rejon Zatoki Botnickiej, Fińskiej, ale nie wydobywane współcześnie;
  • złoża minerałów ciężkich (Ławica Słupska, Ławica Odrzańska, okolice Kołobrzegu);
  • piaski, żwiry wydobywane w okolicach Łeby, Zatoki Koszalińskiej, Ławicy Słupskiej
  • bursztyn, surowiec, który powstał w miocenie z żywicy drzew iglastych, porastających niegdyś obszar Bałtyku; wydobywany na dużą skalę na Półwyspie Sambijskim, a wymywany jest przenoszony przez morze na polskie wybrzeże, stanowiąc dużą atrakcje dla turystów.

  Fauna i flora Morza Bałtyckiego jest dosyć specyficzna, co ma związek z warunkami środowiska morskiego:

  • fitoplankton to mikroskopijnej wielkości organizmy żywe, unoszące się na powierzchni wody, często spotykane to okrzemki, sinice, bruzdnice;
  • fitobentos to rośliny dna morskiego, dzielimy je na: krasnorosty (widłak, rurecznica), rośliny kwiatowe (trawa morska), brunatnice (morszczyn), zielenice (sałata morska);
  • zooplankton to organizmy żywe, które unoszą się w toni wodnej, mogą być jednokomórkowe lub wielokomórkowe, na przykład: wrotki, wioślarki, meduzy, skorupiaki, larwy ryb, mięczaki;
  • zoobentos to zwierzęta żyjące na dnie morskim, zaliczamy do nich: gąbki (powłócznica chlebowa) , małże (omułek, sercówka,) skorupiaki (krewetki, kiełże), ślimaki (wodożytka)
  • nekton to ssaki morskie i gatunki ryb, czyli organizmy pływające w toni morskiej; wśród gatunków ryb wyróżniamy: śledzie, szproty, dorsze, sardele, węgorze, łososie, trocie (słonowodne), zaś słodkowodne to na przykład: okonie, sandacze, szczupaki; jako ssaki morskie należy wymienić przede wszystkim morświny, fokę szarą, fokę pospolitą, fokęobrączkowaną.

  Porty Morza Bałtyckiego w Polsce to: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka. Dostęp do morza umożliwia rozwój gospodarki morskiej, turystyki dając tym samym nowe miejsca pracy. Z drugiej strony przemysł przyczynia się do zatruwania wód morskich odpadami poprzemysłowymi, które w znacznych ilościach dostają się do Bałtyku. Jako największe źródła zanieczyszczeń Bałtyku wymienia się:

  • toksyczne substancje dostające się do morza rzekami, zwłaszcza Wisłą, to przede wszystkim związki azotany, fosforany, rtęć, kadm, ołów
  • ścieki komunalne puszczane do morza
  • wody tzw. basenów portowych
  • katastrofy tankowców
  • działalność turystyczna na wybrzeżu i związane z tym ścieki komunalne i śmieci
  • nawozy azotowe i fosforowe uzywane w produkcji rolnej
  • liczne odpady pochodzące z zakładów produkcji rybnej
  • kwaśne deszcze.

  Skutkiem zanieczyszczeń morza są:

  • malejąca atrakcyjność turystyczna terenów wybrzeża morskiego i całego akwenu
  • wymieranie organizmów żywych na skutek zakwaszania środowiska morskiego
  • skażenie gleb wybrzeża
  • kumulacja metali ciężkich w rybach odławianych przez rybaków, które po spożyciu przez człowieka szkodzą zdrowiu
  • postępująca eutrofizacja wody morskiej w wyniku dostaw azotanów i fosforanów, co powoduje użyźnienie wód morskich i rozmnażanie się glonów morskich, ktorych obecność zmniejsza ilość tlenu w  wodzie. W konsekwencji doprawadza to wyginięcia ryb i powstawania tzw. pustyń siarkowodorowych na dnie morskim).

  Aby zapobiegać degradacji środowiska morskiego należy:

  • budować oczyszczalnie ścieków
  • ograniczać zużycie nawozów sztucznych
  • edukować społeczeństwo w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego
  • zmniejszać emisję szkodliwych pyłów do atmosfery
  • wprowadzać kary za nielegalne wodprowadzanie odpadów przemysłowych do Bałtyku
  • tworzyć parki narodowe na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych
  • prowadzić współpracę międzynarodową w zakresie ochrony środowiska Morza Bałtyckiego
  Zamknij

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na6.pl/cookies.pdf